Co znamená a jak užívat slovíčko PROPRIO?

03.11 2019|Gramatika
Co znamená a jak užívat slovíčko PROPRIO?

Přemýšleli jste někdy nad tím, co znamená a jak používat italské slovo "PROPRIO", které je běžně překládáno jako "VLASTNÍ"? Pokud ano a slovíčko dobře ovládáte, gratulujeme. Pokud ne, pak je tato lekce jako stvořená pro vás. Slovíčko "PROPRIO" Italové používají velmi často a má mnoho různých významu. Postupně se podíváme na všechny z nich.

Základní význam

"PROPRIO" může nahradit přivlastňovací zájmena u 3. osoby v jednotném čísle (sua, suo) a v 3. osobě množného čísla (jejich).

Příklady:
Miriam guida la propria auto. - Miriam řídí své auto.
Luciano e Matteo amano le proprie fidanzate. - Luciano a Matteo milují své snoubenky.
Anna e gelosa del proprio fidanzato. - Anna žárlí na svého snoubence.

V těchto větách je možné použít "PROPRIO" namísto přivlastňovacích zájmen, protože podmět nebo osoba, kterých se to týká, odkazují na předmět věty. (auto je Miriam, snoubenky jsou Luciana a Mattea, přítel je Anny)

Kdy nemůžeme používat PROPRIO?

Pokud se vlastnictví nevztahuje k podmětu věty, ale k někomu jinému.

Příklady:
Prendi i suoi gioielli. - Podmětem je "TY" ale šperky jsou jeho nebo její. Vlastnictví se nevztahuje k podmětu, a tudíž nemůžeme používat slovo "PROPRIO".

K čemu slouží PORPRIO, když existují adjektiva přivlastňovací?

Slovo PROPRIO slouží především k předcházení nedorozumění!

Příklad:
Paolo da a Giulio il suo libro. - zde není jasné, zda je kniha Paola nebo Giulia.
Paolo da a Giulio il proprio libro. - zde nejsou pochybnosti. Kniha je Paola.

Může se použít i v případě, že podmět není jasně stanoven.

Příklad:
Ognuno deve fare il proprio dovere. - Každý si musí splnit své povinnosti.
Tutti hanno la propria opinione. - Všichni mají svůj názor.
Ciascuno prenda le proprie cose. - Každý si vezme své věci.

V těchto případech, i když to není gramaticky úplně správné, je přijatelná i verze s přivlastňovacím zájménem. - Ognuno deve fare il suo dovere. Tutti hanno la loro opinione. Ciascuno prenda le sue cose.

Slovo "PROPRIO" můžete použít, i když je sloveso neosobní.

Příklad:
E importante ascoltare il proprio istinto. - Je důležité poslouchat své instinkty.
Bisogna dare sempre il proprio contributo. - Je potřeba vždy přispívat vlastním způsobem.
E necessario capire i propri sentimenti. - Je nezbytné pochopit své pocity.

Druhý význam

"PROPRIO" se používá také pro zdůraznění, posílení významu přídavných jmen, zájmen, sloves, příslovcí a dalších tvarů.

Příklady:
Questo film e proprio (davvero/veramente) bello! - Tento film je opravdu krásný!
Oggi mi sento proprio male! - Dnes se cítím opravdu špatně.
Sei propio tu? - Jsi to opravdu ty?

Třetí význam

"IN PROPRIO" se používá k označení toho, že je někdo samostatně výdělečně činný, tedy podnikatel nebo OSVČ.

Příklad:
Alessandra lavora in proprio. - Alessandra pracuje jako OSVČ.
Gianni si è messo in proprio. - Gianni začal podnikat.

Italské slovo PROPRIO má několik významů. Obyčejně se překládá jako vlastní , gramaticky je však jeho používání o trošku složitější.
Vyuka italštiny

 312 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ