Mluvíte italsky? - 40 praktických frází

05.02 2017|Fráze
Mluvíte italsky? - 40 praktických frází

Dnes pro vás máme 40 frází, které můžete využít v samém počátku vašeho studia italštiny, při setkání s novými, neznámými lidmi.

ČeskyItalsky
Začínám se učit italsky. Comincio a studiare l´italiano.
Mluvím česky. Parlo ceco.
Můžeme mluvit francouzsky? Possiamo parlare francese?
Nemluvím dobře francouzsky. Non conosco bene il francese.
Mluvím raději španělsky. Preferisco lo spagnolo.
Které jazyky umíte? Quali lingua conosce?
Rozumím anglicky.Capisco l´inglese.
Domluvím se německy.Mi faccio capire in tedesco.
Umím trochu rusky. Conosco un po´il russo.
Učím se arabsky. Studio l´arabo.
Mohl byste mi přeložit tento dopis do italštiny? Mi potrebbe tradurre in italiano questa lettera?
Rozumíte mi?Mi capisce?
Rozumím trochu. Capisco un po´.
Nerozumím. Non capisco.
Mluvíte příliš rychle. Lei parla troppo in fretta.
Promiňte, nerozuměl jsem dobře. Scusi, non ho capito bene.
Mluvte pomalu, prosím vás. Parli lentamente, per favore.
Jak prosím? Co jste říkal? Prego? Che cosa ha detto?
Neslyšel jsem dobře. Non ho sentito bene.
Můžete to opakovat? Puo ripetere?
Prosím vás, řekněte mi to ještě jednou. La prego di dirmelo ancora una volta.
Můžete mi vysvětlit, co znamená zkratka ACI? Mi puo spiegare che cosa vuole dire la sigla ACI?
Jak se to řekne anglicky? Come si dice in inglese?
Jak se to píše? Come si scrive?
Můžete mi to hláskovat? Me lo puo dire lettera per lettera?
Tomu slovu nerozumím. Non capisco questa parola.
Potřebovali bychom tlumočníka. Avremmo bisogno di un iterprete.
Kde jste se naučili tak dobře italsky? Dove ha imaprato cosi bene l´italiano.
Chodíte do nějakého kurzu? Frequenta qualche corso?
Chodím na soukromé hodiny k profesorce Lugliové. Prendo lezioni private dalla professoressa Lugli.
Jak dlouho studujete italštinu? Da quanto tempo studio l´italiano?
Teprve tři měsíce. Sola da tre mesi.
Nemám příležitost mluvit italsky. Non ho occasione di parlare italiano.
Prosím vás, opravte mě, když udělám chybu. La prego di correggermi se faccio qualche errore.
Učím se sám. Studio da solo.
Jsem samouk. Sono autodidatta.
Chodím do jazykové školy. Frequento una scuola di lingue.
Poslouchám cédéčka. Ascolto CD (čidý)
Chtěl bych se zdokonalit ve francouzštině. Vorrei perfezionarmi in francese.
Potřeboval bych dobrou učebnici. Avrei bisogno di un buon manuale.


Mluvíte italsky? - 40 praktických frází. Dnes pro vás máme 40 frází, které můžete využít v samém počátku vašeho studia italštiny. Italské fráze
Vyuka italštiny

 312 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ