Mluvíte italsky? - 40 praktických frází

05.02 2017|Fráze

Dnes pro vás máme 40 frází, které můžete využít v samém počátku vašeho studia italštiny, při setkání s novými, neznámými lidmi.

1.

Začínám se učit italsky. – Comincio a studiare l´italiano.

2.

Mluvím česky. – Parlo ceco.

3.

Můžeme mluvit francouzsky? – Possiamo parlare francese?

4.

Nemluvím dobře francouzsky. – Non conosco bene il francese.

5.

Mluvím raději španělsky. – Preferisco lo spagnolo.

6.

Které jazyky umíte? – Quali lingua conosce?

7.

Rozumím anglicky. – Capisco l´inglese.

8.

Domluvím se německy. – Mi faccio capire in tedesco.

9.

Umím trochu rusky. – Conosco un po´il russo.

10.

Učím se arabsky. – Studio l´arabo.

11.

Mohl byste mi přeložit tento dopis do italštiny? – Mi potrebbe tradurre in italiano questa lettera?

12.

Rozumíte mi? – Mi capisce?

13.

Rozumím trochu. – Capisco un po´.

14.

Nerozumím. - Non capisco.

15.

Mluvíte příliš rychle. – Lei parla troppo in fretta.

16.

Promiňte, nerozuměl jsem dobře. – Scusi, non ho capito bene.

17.

Mluvte pomalu, prosím vás. – Parli lentamente, per favore.

18.

Jak prosím? Co jste říkal? – Prego? Che cosa ha detto?

19.

Neslyšel jsem dobře. – Non ho sentito bene.

20.

Můžete to opakovat? – Puo ripetere?

21.

Prosím vás, řekněte mi to ještě jednou. La prego di dirmelo ancora una volta.

22.

Můžete mi vysvětlit, co znamená zkratka ACI? – Mi puo spiegare che cosa vuole dire la sigla ACI?

23.

Jak se to řekne anglicky? – Come si dice in inglese?

24.

Jak se to píše? – Come si scrive?

25.

Můžete mi to hláskovat? – Me lo puo dire lettera per lettera?

26.

Tomu slovu nerozumím. – Non capisco questa parola.

27.

Potřebovali bychom tlumočníka. – Avremmo bisogno di un iterprete.

28.

Kde jste se naučili tak dobře italsky? – Dove ha imaprato cosi bene l´italiano.

29.

Chodíte do nějakého kurzu? – Frequenta qualche corso?

30.

Chodím na soukromé hodiny k profesorce Lugliové. – Prendo lezioni private dalla professoressa Lugli.

31.

Jak dlouho studujete italštinu? – Da quanto tempo studio l´italiano?

32.

Teprve tři měsíce. – Sola da tre mesi.

33.

Nemám příležitost mluvit italsky. – Non ho occasione di parlare italiano.

34.

Prosím vás, opravte mě, když udělám chybu. La prego di correggermi se faccio qualche errore.

35.

Učím se sám. – Studio da solo.

36.

Jsem samouk. – Sono autodidatta.

37.

Chodím do jazykové školy. – Frequento una scuola di lingue.

38.

Poslouchám cédéčka. – Ascolto CD (čidý)

39.

Chtěl bych se zdokonalit ve francouzštině. – Vorrei perfezionarmi in francese.

40.

Potřeboval bych dobrou učebnici. – Avrei bisogno di un buon manuale.


Mluvíte italsky? - 40 praktických frází. Dnes pro vás máme 40 frází, které můžete využít v samém počátku vašeho studia italštiny. Italské fráze
Vyuka italštiny

 311 
  Komentáře
YouTube video
Přidat obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ