Spojky podřadící v italštině

06.10 2015|Ostatní
Spojky podřadící v italštině

Spojky v italštině spojují stejně jako v češtině větné členy a věty v souvětí. Stejně, jako v českém jazyce rozlišujeme spojky souřadící a podřadící. Dnes se budeme věnovat těm podřadicím.

Spojky podřadicí uvozují v italštině vedlejší věty:

Předmětné a podmětné:

-che (že, aby), -se (jestli), -come (jak)

Příklady:
Nevím, jestli mě má ještě rád. - Non so se mi vuole bene ancora.
Stává se, že nepřijde. - Succede che non arriva.
Ty víš, jaký jsem. - Tu sai come sono.

Věty vedlejší podmětné se mohou krátit infinitivem tak, že větu vedlejší nahradíme infintivem, vynecháme spojku a pokud je potřeba, tak mezi sloveso a infinitiv vložíme předložku di.

- Mrzí mě, že jsem ti ublížil. - Mi dispiace di averti fatto male.

Vztažné:

-dove (kde, kam)

Vedlejší věty vztažné mohou uvozovat také vztažná zájmena -che (který, jenž), - cui (jehož, jejíž), -il quale (který).

Příklady:
Toto je vesnice, kde se narodil můj otec. - Questo e il paese dove e nato mio padre.
Řekni mi místo, kam bychom jeli na dovolenou. - Dimmi il posto dove andare in vacanza.

Časové:

-quando (když), -da quando (od té doby co), -dopo che (poté co), -finche (dokud), -mentre (zatímco), -appena (jakmile), -prima che (dříve než), -ogni volta che (vždy když)

Příklady:
- Až dorazí, dejte mi vědět. - Quando arriva fatemi sapere.
- Od té doby, co jsem těhotná, mě často bolí hlava. - Da quando sono incinta ho spesso mal di testa.
- Vždycky, když se směješ, se rozesměji i já. - Ogni volta che ridi, mi metto a ridere anche io.

Způsobové:

-come (jako, -come se (jako by), -senza che (aniž), -nel modo che (tak že, tak aby, tak jak)

Příklady:
- Je to přesně tak, jak jsem řekl. E proprio come ho detto.
- Každý utrácí peníze tak, jak chce. - Ognuno spende i soldi nel modo che vuole.

Podmínkové:

-se (jestli, kdyby), -purche (jen, když), -a patto che, a condizione che (pod podmínkou že)

Příklady:
- Kdybych měl peníze, koupil bych si psa. - Se avessi i soldi, comprerei il cane.
- Pojedeme k moři, jen když s tím budeš souhlasit i ty. - Andiamo al mare purché anchu tu sia d´accordo.

Účelové:

-perché, affinché, che (aby)

Příklady:
- Dám ti ještě jednu deku, aby ti bylo tepleji. - Ti do ancora una coperte affinché hai piú caldo.

Vedlejší věta účelová se může krátit infinitivem za použití přeložky -per nebo výrazů -con lo scopo di, -al fine di atd.

- Jedu do Afriky, abych tam pomáhal chudým lidem. - Vado in Africa al fine di aiutare persone povere.

Příčinné:

-perché, -siccome, -poiché (protože, jelikož), -dato che, -visto che (vzhledem k tomu, že)

Příklady:
- Způsobil nehodu, protože jel příliš rychle. - Ha provocato un incidente perché andava troppo velocemente.

Účinkové:

-cosí..che, -sicché (tak, že), -tanto...che (tolik, že), -a tal punto...che (tak, že)

Příklady:
- To jídlo bylo tak pálivé, že se nedalo jíst. - Quel cibo era tanto piccante che non si poteva mangiare.
- Nudím se natolik, že jsem se rozhodla založit blog. - Mi annoio a tal punto che mi sono decisa a fondare un blog.

Přípustkové:

-benché, -anche se, -sebbene, -malgrado che, -nonostatne che (přestože, ačkoliv)

Příklady:
- Žije skromným životem, přestože je velmi bohatý. - Conduce una vita modesta benché sia molto ricco.
- Nepřijmu to, přestože bych chtěl. - Non lo accettero, anche se vorrei.

Srovnávací:

-cosi...come, -tanto...quanto (tak jako), -piu...che/di come/di qaunto (více než), -meno..che/di come/di quanto (méně než)

Příklady:
- Jsou chytřejší, než si myslíte. - Loro sono piu intelligenti di quanto pensate.
- Vrátil mi méně, než mi dluží. - Mi ha restituito meno di quanto mi aveva dovuto.

Odporovací:

-anziché (spíš než), -mentre, -quando invece, -laddove (zatímco), -ma (ale)

Věty odporovací se mohou kráti infinitivem a výrazy -invece di, -in luogo di nebo spojkou -anziché.

Příklady:
- Děti si hrají, zatímco by si měly dělat úkoly. - I bambini giocano invece dovrebbero fare i compiti.
- Místo aby byl vděčný, stále si naříká. - Invece di essere grato continua a lamentarsi.

Výjimkové:

-a meno che, -eccetto che (ledaže, ledaže by), -tranne che, -salvo che (až na to že, kromě toho že), -se non che, -sennonche (jenomže)

Příklady:
Nemohu přijet, ledaže bys mi koupil jízdenku. - Non posso venire ameno che non mi compri il biglietto.

Omezovací:

-per quanto, -per quello, -a quanto (pokud, jak)

Příklady:
- Pokud vím, tak nikdy nejezdí autem. - Per quanto ne so, lui non prenda mai la macchina.

Autor: Jana

Spojky podřadící v italštině. Spojky v italštině spojují stejně jako v češtině větné členy a věty v souvětí. Stejně, jako v českém jazyce rozlišujeme spojky na spojky souřadící a podřadící.
Vyuka italštiny

 320 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ