Příslovce odvozená

26.09 2015|Příslovce
Příslovce odvozená

Co se příslovcí týče, můžeme se v italštině setkat s tzv. příslovci odvozenými. Příslovce způsobů se v italštině velmi často tvoří odvozováním od přídavných jmen pomocí přípony -EMENTE.

Tvoření příslovcí odvozenhých

Přípona -emente se připojuje k přídavnému jménu v ženském rodě jednotného čísla. U přídavných jmen zakončených na -le/-re a u slova leggero odpadá koncovka.

Příklad:
- allegramente, giustamente, stranamente
- facilmente, regolarmente

Menší část příslovcí způsobu se tvoří přidáním přípon -ONI ke kmenové části podstatného jména nebo slovesa. Těchto příslovcí však není mnoho a označují způsob pohybu nebo polohu těla.

Příklad:
- ginocchioni - na kolenou
- dondoloni - houpavě

Tabulka přídavných jmen a jejich odvození do různých slovních druhůPřídavné jménoPodstatné jménoPříslovceSloveso
abietto - opovrženihodnýabiezioneabiettamente
abile - schopnýabilitáabilmenteabilitare
acconcio - vhodnýacconcezzaacconciamenteacconciare
accorto - obezřetnýaccortezzaaccortamenteaccorgersi
acido - kyselýaciditáacidamenteinacidire
acre - štiplavýacredineacremente
acuto - ostrýacutezzaacutamenteacutizzare
adatto - vhodnýadattezzaadattamenteadattare
agile - hbitýagilitàagilmente
agro - kyselýagrezzaagramente
alacre - dychtivýalacritàalacremente
allegro - veselýallegrezzaallegramenterallegrare
alto - vysokýaltezzaaltamentealzare
amaro - hořkýamarezzaamaramenteamareggiare
amico - přátelskýamiciziaamicamenteamicarsi
ampio - širokýampiezzaampiamenteampliare
analogo - obdobnýanalogiaanalogamente
antico - starobylýantichitàanticamente
aperto - otevřenýaperturaapertamenteaprire
arcaico - zastaralýarcaicitàarcaicamentearcaicizzare
arido - suchýariditàaridamenteinaridire
arso - spálenýarsuraardentementeardere
aspro - trpkýasprezzaaspramenteinasprire
assurdo - nesmyslnýassurditàassurdamente
astratto - abstraktníastrattezzaastrattamenteastrarre
astruso - nesrozumitelnýastrusitàastrusamente
astuto - vychytralýastuziaastutamente
atroce - strašnýatrocitàatrocemente
attento - pozornýattenzioneattentamente
atteso - velmi očekávanýattesaattendere
attivo - aktivníattivitàattivamenteattivare
attuale - aktuálníattualitàattualmenteattualizzare
audace - odvážnýaudaciaaudacemente
austero - přísnýausteritàausteramente
autentico - opravdovýautenticitàautenticamenteautenticare
avaro - lakomýavariziaavaramente
avido - nenasytnýaviditàavidamente
baldo - sebejistýbaldezzabaldamenteimbaldanzire
balordo - hloupý, tupýbalordagginebalordamente
banale - banálníbanalitàbanalmentebanalizzare
barbaro - primitivníbarbariebarbaramente
basso - nízkýbassezzabassamenteabbassare
beato - blaženýbeatitudinebeatamentebeatificare
bello - krásnýbellezzabellamenteabbellire
benefico - prospěšnýbeneficenzabeneficamentebeneficiare
benigno - laskavýbenignitàbenignamente
bizzarro - bizarníbizzarrìabizzarramenteimbizzarrire
blando - mírnýblandamenteblandire
bonario - dobrosrdečnýbonarietàbonariamente
bravo - dobrýbraveriabravamente
breve - krátkýbrevitàbrevementeabbreviare
brillante - zářivýbrillantezzabrillantementebrillare
brusco - strohýbruschezzabruscamentebrillare
brusco - strohýbruschezzabruscamente
bruto - hrubý, surovýbrutalitàbrutalmenteabbrutire
caduco - dočasnýcaducitàcaducamente
caldo - teplýcalorecaldamenteaccaldare
candido - bělostnýcandorecandidamente
canuto - sněhobílýcanutezzacanutamenteincanutire
capace - schopnýcapacitàcapacementecapacitarsi
caparbio - svéhlavýcaparbietàcaparbiamenteincaparbirsi
caro - drahýcaramente
casto - cudný, počestnýcastitàcastamente
cauto - opatrnýcautelacautamente
certo - jistýcertezzacertamenteaccertare
chiaro - jasnýchiarezzachiaramentechiarire
chiuso - zavřenýchiusurachiusamentechiudere
cieco - slepýcecitàciecamenteacciecare
cinico - cynickýcinicamente
civile - civilníciviltàcivilmenteincivilire
classico - klasickýclassicitàclassicamenteclassicheggiare
comico - komickýcomicitàcomicamente
comodo - pohodlnýcomoditàcomodamenteaccomodare
completo - úplnýcompletezzacompletamentecompletare
comune - společnýcomunitàcomunementeaccomunare
concreto - konkrétníconcretezzaconcretamenteconcretizzare
conforme - odpovídajícíconformitàconformementeconformarsi
conguito - odpovídajícícongiunturacongiuntamentecongiungere
congruo - přiměřenýcongruitàcongruamente
contento - spokojenýcontentezzaaccontentare
contiguo - přilehlý, sousedícícontiguitàcontiguamente
continuo - nepřetržitýcontinuitàcontinuamentecontinuare
contrario - opačnýcontrarietàcontrariamentecontrariare
convulso - křečovitýconvulsioneconvulsamente
coperto - zakrytýcoperturacopertamentecoprire
corrotto - zkorumpovanýcorruzionecorrottamentecorrompere
cortese - zdvořilýcortesiacortesemente
cosciente - vědomý, znalýcoscienzacoscientemente
cospicuo - výraznýcospicuitàcospicuamente
cristiano - křesťanskýcristianitàcristianamente
critico - kritickýcriticacriticamentecriticare
crudo - syrovýcrudezzacrudementeincrudire
cupo - temný, hlubokýcupezzacupamenteincupire
curioso - zvědavýcuriositàcuriosamentecuriosare
curvo - křivýcurvezzacurvamentecurvare
debole - slabýdebolezzadebolmenteindebolire
decente - slušnýdecenzadecentemente
deforme - znetvořenýdeformitàdeformementedeformare
degno - hodný čeho, stojící za codegnitàdegnamentedegnare
delicato - delikátní, jemnýdelicatezzadelicatamente
denso - hustýdensitàdensamenteaddensare
devoto - zbožný, oddanýdevozionedevotamente
diabolico - pekelnýdiabolicitàdiabolicamente
diritto - rovný, přímýdirittezzadirittamente
discolo - rozpustilýdiscolaggine
discreto - diskrétnídiscrezionediscretamente
docile - poslušnýdocilitàdocilmente
dolce - sladkýdolcezzadolcementeaddolcire
eccelso - skvělýeccellenzaeccelsamenteeccellere
elettrico - elektrickýelettricitàelettricamenteelettrizzare
enorme - ohromnýenormitàenormemente
epico - dějovýepicamente
equivoco - pochybný, podezřelýequivocitàequivocamenteequivocare
equo - spravedlivýequitàequamente
ermetico - neprodyšnýermeticitàermeticamente
esile - štíhlýesilitàesilmente
esperto - zkušenýesperienzaespertamente
esterno - vnější, povrchníesternamenteesternare
eterno - věčný, povrchníeternitàeternamenteeternare
evidente - zjevný, zřejmýevidenzaevidentementeevidenziare
facile - snadnýfacilitàfacilmentefacilitare
fallace - klamný, falešnýfallacitàfallacementefallare
falso - falešný, křivýfalsitàfalsamentefalsare
familiare - rodinný, neformálnífamiliaritàfamiliarmentefamiliarizzare
fasto - přepychovýfastositàfastosamente
fatale - osudovýfatalitàfatalmente
fazioso - nesnášenlivýfaziositàfaziosamente
fedele - věrnýfedeltàfedelmente
felice - šťastnýfelicitàfelicemente
feroce - krutý, drsnýferocitàferocementeinferocire
fertile - plodný, úrodnýfertilitàfertilmentefertilizzare
fiacco - vyčerpaný, slabýfiacchezzafiaccamentefiaccare
finale - konečnýfinalitàfinalmentefinalizzare
fioco - slabý, nezřetelnýfiochezzafiocamenteaffiochire
florido - kvetoucí, prosperujícífloridezzafloridamente
fluido - tekutýfluiditàfluidamentefluidificare
folle - šílený, bláznivýfolliafollementefolleggiare
formale - oficiálníformalitàformalmenteformalizzare
fosco - pošmourný, temnýfoschezzafoscamenteinfoschire
fragile - křehkýfragilitàfragilmenteinfragilire
fresco - čerstvý, svěžífreschezzafrescamenterinfrescare
frigido - frigidnífrigiditàfrigidamente
fulgido - zářivýfulgidezzafulgidamente
gaio - veselý, živýgaiezzagaiamente
geloso - žárlivýgelosiagelosamenteingelosire
generale - obecnýgeneralitàgeneralmentegeneralizzare
geniale - geniálnígenialitàgenialmente
gentile - laskavý, milýgentilezzagentilmenteingentilire
ghiotto - nenasytný, lačnýghiottezzaghiottamente
giocondo - veselý, zábavnýgioconditàgiocondamente
gioviale - veselý, žoviálnígiovialitàgiovialmente
giusto - spravedlivýgiustiziagiustamente
glaciale - ledovýglacialitàglacialmenteglacializzare
grande - velkýgrandezzagrandementeingrandire
grasso - tučný, mastnýgrassezzagrassamenteingrassare
grato - vděčnýgratitudinegratamentegratificare
grave - vážnýgravezzagravementeaggravare
grosso - velkýgrossezzagrossamenteingrossare
netto - čistýnettezzanettamentenettare
nobile - urozenýnobiltànobilmente
notorio - notoricky známýnotorietànotoriamente
nuovo - novýnovitànuovamenterinnovare, innovare
ombroso - stinnýombrositàombrosamente
onesto - čestnýonestàonestamente
opaco - matný, neprůhlednýopacitàopacamenteopacizzare
ordinario - obyčejnýordinarietàordinariamente
orrendo - ohavnýorrendamente
osceno - sprostý, oplzlýoscenitàoscenamente
oscuro - tmavý, temnýoscuritàoscuramenteoscurare
ostile - nepřátelskýostilitàostilmente
paterno - otcovstkýpaternitàpaternamente
pazzo - bláznivýpazziapazzamenteimpazzire
peloso - chlupatýpelositàpelosamente
perfetto - dokonalýperfezioneperfettamenteperfezionare
perpetuo - věčnýperpetuitàperpetuamenteperpetuare
perverso - zlý, zvrácenýperversioneperversamentepervertire
piatto - placatýpiattezzapiattamenteappiattire
pieno - plnýpienezzapienamenteriempire
pigro - línypigriziapigramenteimpigrire
pingue - tučnýpinguedinepinguementerimpinguare
pio - vlídný, svatýpietàpiamente
placido - klidný, mírnýplaciditàplacidamente
povero - chudýpovertapoveramenteimpoverire
preciso - přesnýprecisioneprecisamenteprecisare
presente - přítomnýpresenzapresentementepresentare
procace - vyzývavýprocacitàprocacemente
profondo - hlubokýprofonditàprofondamente
pronto - připravenýprontezzaprontamente
prospero - prosperujícíprosperitàprosperamenteprosperare
prudente - opatrný, rozvážnýprudenzaprudentemente
puro - čistýpurezzapuramente
quieto - klidnýquietequietamenteacquietare
rapace - dravýrapacitàrapacemente
rapido - rychlýrapiditàrapidamente
raro - vzácnýraritàraramente
reale - reálnýrealtàrealmenterealizzare
regale - královskýregalitàregalmente
reo - vinnýreità
ricco - bohatýricchezzariccamentearricchire
rigido - tuhý, pevnýrigiditàrigidamenteirrigidire
ripido - prudkýripiditàripidamente
rozzo - surový, neopracovanýrozzezzarozzamente
rude - hrubý, neomalenýrudezzarudemente
saggio - moudrýsaggezzasaggiamentesaggiare
saldo - silný, odolnýsaldezzasaldamentesaldare
santo - svatýsantitàsantamentesantificare
sapiente - moudrý, učenýsapienzasapientementesapere
scarso - slabý, chabýscarsitàscarsamentescarseggiare
sconcio - sprostý, neslušnýsconcezzasconciamentesconciare
segreto - tajnýsegretezzasegretamentesecretare
semplice - jednoduchýsemplicitàsemplicementesemplificare
sensato - rozumný, soudnýsensatezzasensatamente
sensibile - citlivýsensibilitàsensibilmentesensibilizzare
sereno - jasnýserenitàserenamenterasserenare
serio - vážnýserietàseriamente
sgarbo - neslušnýsgarbatezzasgarbatamente
sicuro - jistýsicurezzasicuramenteassicurare
sincero - upřímnýsinceritàsinceramentesincerarsi
singolare - jedinečnýsingolaritàsingolarmente
snello - štíhlýsnellezzasnellamentesnellire
soave - příjemnýsoavitàsoavementesoavizzare
sociale - společenskýsocialitàsocialmentesocializzare
soffice - měkkýsofficitàsofficemente
solerte - činorodýsolerziasolertemente
solido - pevný, stabilnísoliditàsolidamentesolidificare
sollecito - pečlivýsollecitudinesollecitamentesollecitare
sordo - hluchýsorditàsordamenteassordare
sozzo - špinavý, umazanýsozzezzasozzamenteinsozzare
squisito - vynikajícísquisitezzasquisitamente
stabile - stabilnístabilitàstabilmentestablizzare
stoico - klidný, netečnýstoicismostoicamentestablizzare
stolto - hloupý, pošetilýstoltezzastoltamentestultificare
storto - křivýstortezzastortamentestorcere
strano - divný, zvláštnístranezzastranamentestranirsi
stupido - hloupýstupiditàstupidamenteinstupidire
superiore - horní, lepšísuperioritàsuperiormentesuperare
tiepido - vlážný, vlahýtiepidezzatiepidamentestiepidire
tondo - kulatýtonditàtondamentearrotondare
turgido - oteklýturgiditàturgidamente
uggioso - nudný, otravnýugiositàuggiosamente
umido - vlhkýumiditàumidamenteinumidire
unico - jedinýunicitàunicamente
utile - užitečnýutilitàutilmenteutilizzare


Autor: Jana

Příslovce odvozená
Vyuka italštiny

 323 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ