Stupňování příslovcí v italštině

28.09 2015|Příslovce
Stupňování příslovcí v italštině

V italštině rozlišujeme dva typy stupňování příslovcí - pravidelné a nepravidelné. Na oba typy stupňování se dnes podíváme.

Pravidelné stupňování

Pravidelné stupňování se provádí pomocí příslovcí -piú- (více) a -meno- (méně pro 2. stupeň a il piú, il meno pro 3. stupeň.

1. stupeň2. stupeň3. stupeň
tardi (pozdě)piú tardi (později)il piú tardi nejpozději
meno tardi (dříve)il meno tardi (nejdříve)

Při srovnání se používá spojka di, pokud následuje podstatné jméno, zájmeno nebo jiné příslovce. V ostatních případech se používá -che-

Příklad:
Parla meno forte, per favore. - Mluv tišeji prosím.
Arriveró piú presto di ieri. - Dorazím dříve než včera.
Lavora piú intensamente di me. - Pracuje intenzivněji než já.

Třetí stupeň stupňování příslovcí vyžaduje vždy srovnání.

Příklad:
Cerca di farlo il piú presto possibile - Snaž se to udělat co možná nejdříve.
Legge il piú velocemente di tutti. - Čte nejrychleji ze všech.

Absolutní superlativ

Absolutní superlativ se tvoří přidáním přípony -mente- k přídavnému jménu ženského rodu superlativu absolutního: stramossa+mente

- facilissimamente, rarissimamente, velocissimamente

nebo přidáním přípony -issimo k příslovci prostému.

- prestissimo, lontanissimo


Nepravidelné stupňování

Některá příslovce mají ve 2. a 3. stupni vedle pravidelného stupňování tvary nepravidelné.

1. stupeň2. stupeň3. stupeň
molto (mnoho)piú (více)il piú/moltissimo (nejvíce)
poco (málo)meno (méně)il meno/pochissimo (nejméně)
bene (dobře)meglio (lépe)il meglio/ottimamente (nejlépe)
male (špatně)peggio (hůře)il peggio/pessimamente (nejhůře)


Autor: Jana

Stupňování příslovcí v italštině - jak funguje a jak na to. V italštině rozlišujeme dva typy stupňování příslovcí. Italský jazyk dělí stupňování
Vyuka italštiny

 312 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ