Trpný rod v italštině

22.02 2017|Slovesa
Trpný rod v italštině

Trpný rod nebo-li pasivum je mluvnická kategorie sloves , kterou vyjadřujeme, že podmět není původcem děje, ale tento děj podmět „trpí“, je pasivní – na rozdíl od činného rodu (aktiva), kde podmět je aktivní, to znamená, že je původcem stavu nebo děje.

Italský trpný rod

1. Trpný rod v italštině se nejčastěji tvoří jako v češtině z příslušných časů slovesa ESSERE a z příčestí minulého (participio passat) slovesa významového. Příště se shoduje v rodě a v čísle s podmětem.

Příklady:
sono servito/a - jsem obsloužen/a
sarai ammirato/a - budeš obdivován/a
non e proiettato/a - není promítán/a
e stato/a pubblicato/a - byl/a uveřejněn/a
non siamo serviti/e - nejsme obslouženi/y
sarete invitati/e - budete pozváni/y
saranno pagati/e - budou placeni/y
E meglio essere amato che temuto. - Je lépe být milován než obáván.
Il film e stato proiettatto fuori concorso. - Film byl promítán mimo soutěž.

POZOR, abyste nezaměnovali tvary:
e proiettato (je promítán) x e stato proiettato (byl promítán)

2. V jednoduchých slovesných časech může být trpný rod vyjádřen také pomocí slovesa VENIRE. (V českém jazyce obvykle tomu odpovídá nedokonavé sloveso prodáván, zván, a podobně.)

Příklady:
viene chiamato/a - je nazýván/a
verra trasmesso/a - bude vysílán/a
vengono venduti/e - jsou prodávánni/y
La partita verra trasmessa...- Zápas bude vysílán...

3. U 3. osoby jednotného i množného čísla v jednoduchých časech je možné vyjádřit trpný rod také zvratným zájmenem SI.

Příklady:
Si paga l´ingresso. - Platí se vstupné.
Si proiettera il film.. - Bude se promítat film...

SROVNEJTE:

viente venduto - je prodáván
e venduto - tento artikl je prodán
se vende - tento artikl se prodává

4. Český sedmý pád u trpného rodu se překládá do italštiny pomocí předložky DA.

Příklady:
La loro comitiva verra accompagnata da un interprete. - Jejich skupina bude doprovázena tlumočníkem.
La delegazione sara guidata dal primo ministro. - Delegace bude vedena předsedou vlády.

Trapný rod v italštině se tvoří ve většině případech stejně, jako v češtině. Italský trpný rod se používá ve čtyřech případech. Trpný rod
Vyuka italštiny

 308 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ