Minulý čas v italštině - passato prossimo

16.09 2015|Slovesa
Minulý čas v italštině - passato prossimo

Minulý čas složený vyjadřuje děj, který se odehrál nedávno a je už ukončen. Vyjadřujeme ho tím pádem v dokonavém vidu - koupil jsem, mluvil jsem...

Je tvořen příčestím minulým slovesa významového (il participio passato) a příslušným tvarem slovesa pomocného (avere, essere).

Příčestí minulé:

1. slovesná třída - Parl-are --ATO = PARLATO

2. slovesná třída - Vend-ere --UTO = VENDUTO

3. slovesná třída - Fin-ire --ITO = FINITO

Řada sloves tvoří příčestí minulé nepravidelně:

aprire - aperto, dire - detto, fare - fatto, chiudere - chiuso, vedere - visto, mettere - messo, scrivere - scritto, spendere - speso, venire - venuto, perdere - perso, decidere - deciso, bere - bevuto, leggere - letto,...

Všechna zvratná slovesa a většina sloves vyjadřujících pohyb, eventuálně pohyb určitým směrem nebo změnu stavu, mají u sebe pomocné sloveso essere. Příčestí se pak shoduje jak v rodě, tak v čísle podnětu. Ostatní slovesa u sebe mají pomocné sloveso avere.

PARLARE - mluvit
ho parlato
hai parlato
ha parlato
abbiamo parlato
avete parlato
hanno parlato

ANDARE - jít
sono andato/andata
sei andato/a
e andato/a
siamo andati/e
siete anadti/e
sono andati/e

Příklady minulého času v italštině:

Mluvil jsem s Markem. - Ho parlato con Marco.

Šli jsme do kina.- Siamo andati al cinema.

Prodal jsem dům. - Ho venduto la casa.

Kdy jsi se včera vzbudil? - Quando ti sei svegliato ieri?

Nemohl jsem zatelefonovat. - Non ho potuto telefonare.

Autor: Jana

Minulý čas v italštině - passato prossimo. Jak se tvoří minulý čas v italském jazyce. Příklady příčestí minulého. Příklady minulého času v italštině
Vyuka italštiny

 305 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
KOMENTÁŘ